The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Sokolovského teorie

Pasivní zemní tlak zeminy podle Sokolovskiho se počítá dle vztahu:

kde:

Kpg

-

součinitel pasivního zemního tlaku nesoudržné zeminy

Kpc

-

součinitel pasivního zemního tlaku od soudržnosti

Kpp

-

součinitel pasivního zemního tlaku od přitížení terénu

σz

-

svislé normálové totální napětí

Vztahy pro výpočet velikosti pasivního zemního tlaku a smykové plochy jsou uvedeny níže, význam proměnných je patrný z obr.:

Smyková plocha pasivního zemního tlaku podle Sokolovského

Úhly popisující smykovou plochu:

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δp

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

β

-

sklon povrchu terénu

Průvodiče smykové plochy:

V případě, že ω < 0, se početně překrývají obě přímočaré okraje zóny r1 a r2 a vytvoří se v překrývající oblasti  rovinná smyková plocha. Koeficienty pasivního zemního tlaku Kpg ,Kpp,Kpc se počítají pomocí následujících vztahů:

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δp

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

pomocné proměnné: ipg, ipp, ipc, gpg, gpp, gpc, tpg, tpp, tpc

pro:

, ,

β ≤ 0 :

, ,

β > 0 :

, ,

α ≤ 0 :

α > 0 :

kde:

V případě, že zeminy mají nulovou hodnotu úhlu vnitřního tření, pak platí následující vztahy pro koeficienty pasivního zemního tlaku:

kde:

Literatura:

Sokolovski, V.V., 1960. Statics of Soil Media,Butterworth, London.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.