The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Dimenzování betonového průřezu vyztuženého ocelovým profilem

Posouzení betonového průřezu vyztuženého ocelovým profilem se provádí pro dva případy zatížení:

  1. pro maximální hodnotu ohybového momentu a odpovídající posouvající sílu (Mmax + Q)
  2. pro maximální hodnotu posouvající síly a odpovídající ohybový moment (Qmax + M)

Do posouzení v obou případech zatížení přistupuje ještě vliv normálové síly, která se zadává zvlášť. Její hodnota je pro oba zatěžovací případy shodná. Vnitřní síly jsou před výpočtem ještě přenásobeny výpočtovým součinitelem namáhání průřezu. Tento součinitel vyjadřuje míru nejistoty stanovení teoretických hodnot vnitřních sil a vnáší do výpočtu s teoreticky stanovenými hodnotami jistou bezpečnost. Hodnota tohoto součinitele je určena výhradně uživatelem.

Posouzení průřezů pažení

Vnitřní síly se v programu "Pažení posudek" počítají na 1 bm šířky konstrukce, z výpočtu tedy obdržíme hodnoty posouvajících sil Q v kN/m a ohybových momentů M v kNm/m. Pro dimenzování jednotlivých průřezů jsou tyto spočtené vnitřní síly před samotným posouzením automaticky přenásobeny jejich osovou vzdáleností a [m], abychom získali jejich hodnoty v těžišti průřezu, tj. posouvající síly Q v kN a ohybové momenty M v kNm.

Program provádí dimenzování betonového průřezů s ocelovým profilem pouze podle EN 1994-1-1.

Try GEO5 software for free.