The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Dimenzování vyztužené zdi podle EN 1996-1-1

Vyztužené zdivo je posuzováno na namáhání kombinací tlakové normálové síly a ohybového momentu a na namáhání posouvající silou.

Posouzení na tlak a ohyb

Předpoklady výpočtu (Kapitola 6.6):

 • rovinné průřezy zůstávají rovinné
 • poměrná přetvoření výztuže jsou stejná jako poměrná přetvoření přilehlého zdiva
 • pevnost zdiva v tlaku se rovná nule
 • mezní poměrné přetvoření zdiva v tlaku je 0,0035
 • mezní poměrné přetvoření výztuže v tahu je 0,01
 • průběh vztahu mezi napětím a poměrným přetvořením zdiva se uvažuje parabolickoobdélníkový
 • průběh vztahu mezi napětím a poměrným přetvořením výztuže se uvažuje jako omezený s horní vodorovnou větví
 • vlastnosti výplňového betonu jsou uvažovány stejné jako vlastnosti zdiva (je potřeba zadat horší z materiálů)
 • návrhová pevnost zdiva (betonu) se určí pomocí vztahu:

kde:

fk

-

charakteristická pevnost zdiva (betonu)

γM

-

1,8

 • pokud je štíhlostní poměr určený jako podíl výšky a šířky zdi větší než 12, je vliv účinků II. řádu uvažován přídavným návrhovým ohybovým momentem určeným pomocí vztahu:

kde:

NEd

-

návrhová hodnota normálové síly

hef

-

vzpěrná výška stěny

t

-

tloušťka stěny

 • pokud je štíhlostní poměr větší než 27, není možné provést výpočet a je potřeba změnou geometrie dosáhnout příznivějšího štíhlostního poměru

Posouzení na smyk

Kapitola 6.7, Příloha J

kde:

VEd

-

návrhová hodnota posouvající síly

fvd

-

návrhová hodnota pevnosti zdiva (betonu) ve smyku

ρ

-

stupeň vyztužení podélnou výztuží

t

-

tloušťka stěny

l

-

délka stěny - 1 bm

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.