GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Soudržná zemina (výpočet pro neodvodněné podmínky)

UFC 3-220-01A:

Únosnost zemního hranolu (bloku) se spočte podle vztahu:

kde:

pro podmínku:

pro podmínku:

ČSN 73 1004:

Únosnost zemního hranolu (bloku) se spočte podle vztahu:

kde:

l

-

délka pilot

bx,by

-

půdorysné rozměry podstavy zemního tělesa ve tvaru hranolu

cus

-

průměrná totální soudržnost zeminy podél dříků pilot ()

cub

-

totální soudržnost zeminy v patách pilot

Ncg

-

součinitel únosnosti pro skupinu pilot v soudržné zemině

bx

-

minimální šířka pilotové skupiny (kratší z půdorysných rozměrů základové desky)

Poznámka: Zemní těleso představuje hranol, jehož podstavu tvoří rovina vedená patami pilot a jeho stěny jsou svislé roviny, ležící ve vzdálenosti jednoho průměru piloty vně od os krajních řad pilot. Zemní blok, do něhož se vnáší celkové zatížení pilotové skupiny, odporuje smykem podél stěn - plášťovým třením a dále únosností svojí podstavy - paty.

Vlastní posouzení je provedeno podle teorie mezních stavů resp. stupně bezpečnosti.

Literatura:

UFC 3-220-01A

MASOPUST, Jan. Navrhování základových a pažicích konstrukcí: příručka k ČSN EN 1997. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2012. ISBN 978-80-87438-31-2.

ČSN 73 1004 (červenec 2020).

Try GEO5 software for free.