GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Rozpěry

Rám "Rozpěry" obsahuje tabulku se seznamem zadaných rozpěr. Přidání rozpěr se provádí v dialogovém okně "Nová rozpěry". Při zadávání je možné využít funkce mřížky (gridu).

Zadaná rozpěry lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů. Program používá následný souřadný systém.

Při zadání lze konce rozpěr automaticky chytat na terén, libovolné rozhraní nebo na otvor (ostění tunelu). Konce rozpěry se v tomto případě automaticky umístí do průsečíku přímky, která je určena zadanými body rozpěry a zvolenou linií. Rozpěru lze také zadat absoltními souřadnicemi.

Rozpěry jsou modelovány pomocí elastického tyčového prvku s konstantní normálovou tuhostí. U rozpěr se předpokládá namáhání tlakem - v tahu rozpěra nepůsobí.  Dojde-li k tahovému namáhání, je rozpěra z výpočtu vyřazena.

Rozpěra je uchycena do zeminy ve dvou bodech na počátku a na konci. Je-li rozpěra v zemině, pak po její délce není působení mezi zeminou a výztužným prvkem uvažováno.

Rozpěry jsou definovány počátkem a koncem prvku a jeho tuhostí. Zachycení koncových bodů do sítě konečných prvků provádí program automaticky, takže rozpěra může být zadána  kamkoliv do konstrukce.

Pro snadné zadání lze rozpěru "chytat" na terén, jednotlivá rozhraní, nosníky, nebo lze zadat  souřadnice počátku rozpěry numericky.

Tuhost rozpěry je definována modulem pružnosti a plochou rozpěry. Program umožňuje zadat také průměr kruhové rozpěry - plocha se pak dopočítává automaticky.

V dalších fázích výpočtu nelze rozpěry editovat - lze je pouze odstranit nebo zadat znovu.

Zadání rozpěry

Rozpěry - výpočet

Try GEO5 software for free.