The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Geometrická (Eulerova) metoda

Prostředí kolem mikropiloty je v programu modelováno modulem reakce podloží Ep (winklerovskou konstantou k), která je zadávána uživatelem v rámu "Posouzení průřezu". Model konstrukce je znázorněn na obrázku.

Model konstrukce

U tlačené mikropiloty je předpokládán vznik proměnného počtu polovln v závislosti na geometrii a tuhosti konstrukce resp. prostředí. Řešení tohoto případu vychází z rovnice ohybu přímého prutu.

Po úpravách lze ohybovou rovnici vyjádřit ve tvaru:

kde:

Pro výpočet integračních konstant C1-C4 se použije čtyř okrajových podmínek, které vyjadřují způsob uložení konců.

Velikost kritické síly Ncr lze spočítat pomocí obecného vztahu známého z teorie pružnosti (viz literaturu [1]):

kde:

Ei

-

modul pružnosti ideálního průřezu

Ii

-

moment setrvačnosti ideálního průřezu

lp

-

efektivní délka mikropiloty (volná délka mikropiloty + 1/2 délky kořene)

Er

-

reakce zeminy ve vodorovném směru

n

-

počet půlvln ohybové čáry po délce mikropiloty

Kritická síla Ncr se hledá jako minimum funkce (1). Toho je dosaženo pro délku půlvlny

Z rovnice (2) vyplývá vztah pro počet půlvln n:

Pokud je mikropilota umístěna zčásti nad zeminou (vysazení), stanoví se redukované hodnoty n a Er s ohledem na délku mikropiloty nad zeminou:

kde:

lv

-

délka mikropiloty nad terénem

Pro uložení mikropiloty kloub-kloub se kritická síla Ncr určí ze vztahu:

Pro uložení mikropiloty kloub-vetknutí se kritická síla Ncr určí ze vztahu:

Literatura:

[1] Timoshenko, S. P.: Theory of Elastic Stability, New York, 1936

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.