GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení kruhového železobetonového průřezu

Program posuzuje železobetonovou pilotu metodou mezního přetvoření (čl. 10.1). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,0035. Dále program kontroluje stupně vyztužení podle vztahu:

  • Sloup - kontrola pro převládající tlak (čl. 10.9.1, 10.9.2)

  • Nosník - kontrola pro převládající ohyb (čl. 10.5.1)

kde:

Dp

-

průměr piloty

As

-

plocha výztuže

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Vc. Vzorce jsou z čl. 11.3.4, ve kterém je za šířku průřezu (b) a za efektivní výšku (dv) dosazeno podle volby Smyk kruhových pilot.

kde

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu Vr,max a únosnost průřezu se smykovou výztuží Vs (čl. 11.5.1):

Try GEO5 software for free.