GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Založení

V rámu "Založení" se v rozbalitelném seznamu volí typ základu. Zvolený typ s grafickou nápovědou zadávaných hodnot, se zobrazuje v levé části rámu. Hodnoty lze editovat buď v rámu vložením do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót.

Program umožňuje zadat následující typy základů:

 • Centrická patka
 • Kruhová patka
 • Excentrická patka
 • Kruhová stupňovitá patka
 • Základový pas
 • Centrická patka s náběhem
 • Stupňovitá centrická patka
 • Excentrická patka s náběhem
 • Stupňovitá excentrická patka
 • Centrická patka s kruhovým stupněm

Profil zeminy se zadává od původního terénu. Pro únosnost základu je rozhodujícím kritériem hloubka upraveného terénu. Leží-li upravený terén nad stávajícím terénem, je nutné zadat hloubku upraveného a původního terénu stejnou a do podloží zadat vrstvu s nově navezenou zeminou. V tomto rámu se také zadává tloušťka základu.

Dále se volí způsob, jakým bude uvažováno nadloží:

 • zadat objemovou tíhu - zadává se objemová tíha nadloží γ1
 • podle geologického profilu - objemová tíha nadloží se určí podle zemin přiřazených v geologickém profilu
 • zadat tvar a zeminu zásypu - tato volba umožňuje modelovat tvar zásypu od dolního nebo horního okraje patky. Objemová tíha nadloží se určí podle přiřazené zeminy.

Je-li výpočet proveden podle mezních stavů, pak se tíha nadloží přenásobuje součinitelem γ zadávaným v záložce "Patky".

U základu na odvodněném podloží (typ výpočtu se zadává v rámu "Nastavení") lze zadat sklon upraveného terénu a základové spáry. V ostatních případech jsou terén a základová spára vodorovné.

Rám "Založení"

Try GEO5 software for free.