The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Posouzení gabionu

Výpočet gabionu lze posoudit:

Posouzení spár mezi jednotlivými bloky se provádí v okně "Dimenzování". Konstrukce nad blokem je zatížena aktivním tlakem a síly se stanoví stejně jako u posouzení celé zdi. Pro výpočet je uvažována sypká výplň - ne kamenná rovnanina - její působení je ale možné simulovat zadáním velmi vysokých hodnot úhlu vnitřního tření materiálu. Lze předpokládat, že v důsledku zaklínění materiálu výplně sítí dojde s odstupem času k poklesu napětí v sítích. Jednotlivá patra gabionu jsou posuzována na maximální normálové a smykové napětí. Podle těchto veličin lze upravit strmost čela konstrukce zřízením teras nebo zvětšit sklon lícní hrany α.

Uvažované zatížení spodního bloku je patrné ze schématu:

Zatížení spodního bloku

Normálové napětí ve středu spodního bloku se stanoví podle vzorce:

kde:

N

-

normála výslednice zatížení spodního bloku

B

-

šířka horního bloku

e

-

excentricita

M

-

moment působící na spodní blok

h

-

výška spodního bloku

γ

-

objemová tíha materiálu spodního bloku

α

-

sklon gabionu

Tlak na stěnu spodního bloku se stanoví jako zvýšený aktivní tlak:

kde:

φd

-

výpočtový úhel vnitřního tření materiálu spodního bloku

cd

-

výpočtová soudržnost materiálu spodního bloku

γ

-

objemová tíha materiálu spodního bloku

h

-

výška spodního bloku

B

-

šířka horního bloku

α

-

sklon gabionu

T

-

průměrná hodnota tlaku na čelo spodního bloku

σ

-

maximální normálové napětí na spodní blok

Kr

-

součinitel zemního tlaku v klidu

Ka

-

součinitel aktivního tlaku

Šířky sítí spodního bloku na 1bm gabionu se spočítají:

kde:

Dupp

-

délka horní tažené sítě mezi bloky

Dtotal

-

celková délka sítí přenášející tlak T

v

-

vzdálenost svislých sítí

h

-

výška spodního bloku

Program umožňuje počítat gabiony s jednoduchou i dvojitou sítí mezi bloky. V případě dvojité sítě se zadá pevnost sítě v tahu (dialogové okno "Editace materiálu") dvakrát větší než u jednoduché sítě.

Geometrie gabionů

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.