GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení podle AISC 360-22 (LRFD, ASD)

Posouzení na ohyb a normálovou sílu

Napětí od normálové síly je dáno vztahem:

kde:

A

-

plocha průřezu

Mezní napětí od normálové síly je dáno vztahem:

  • Pro LRFD: Fca = Fy ϕ
  • Pro ASD: Fca = Fy / Ω

kde:

Fy

-

mez kluzu oceli

ϕ

-

součinitel únosnosti (LRFD)

Ω

-

součinitel bezpečnosti (ASD)

Napětí od momentu je dáno vztahem:

kde:

S

-

elastický modul průřezu

Mezní napětí od momentu je dáno vztahem:

  • Pro LRFD: Fcbw = Fy ϕ
  • Pro ASD: Fcbw = Fy / Ω

Využití od ohybového momentu a normálové síly je dáno vztahem:

Posouzení smyku

Únosnost ve smyku I a U-průřezu je dána vztahem:

kde:

Fy

-

mez kluzu oceli

Aw

-

plocha stojiny, celková výška x tloušťka stojiny dtw

Pokud pro válcované I-průřezy platí:

kde:

h

-

světlá vzdálenost pásnic bez zaoblení na obou koncích

tw

-

tloušťka stěny

E

-

modul pružnosti

potom:

Jinak pokud pro ostatní I a U-průřezy platí:

kde:

kv

-

součinitel smykového boulení = 5.34

h

-

pro svařované průřezy, světlá vzdálenost pásnic

potom:

jinak pokud:

potom:

Únosnost ve smyku štětovnic je dána vztahem:

Pokud platí:

potom:

jinak pokud:

potom:

jinak pokud:

Únosnost ve smyku kruhových trubek je dána vztahem:

kde:

kde:

D

-

vnější průměr

t

-

tloušťka stěny průřezu

ale:

Posouzení na účinky smykové síly je dáno vztahem:

  • pro LRFD: Q / (Vn ϕv ) ≤ 1.0
  • pro ASD: Q / (Vn / Ωv ) ≤ 1.0

Posouzení rovinné napjatosti

Srovnávací napětí je dáno vztahem:

kde:

σx

-

normálové napětí

τ

-

smykové napětí

Rovinná napjatost se posuzuje podle následující podmínky:

  • Pro LRFD: σv / (Fy ϕ) ≤ 1.0
  • Pro ASD: σv / (Fy / Ω) ≤ 1.0

Try GEO5 software for free.